Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Ladda ned stadgarna som PDF 

Stadgar för Strängnäs Modellflygare  (nedan kallad SMF)

§ 1 ÄNDAMÅL

SMF har till uppgift att främja och bedriva modellflygverksamhet inom Strängnäsregionen.

SMF skall:

  • Verka för att lämpligt flygfält finns tillgängligt för dess medlemmar.
  • Verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet till flygning inomhus under vinterperioden.
  • Verka för att skolflygverksamhet med dubbelkommando finns tillgängligt för dess medlemmar.
  • Verka för att främja samarbetet med övriga klubbar i regionen.

§ 2 TILLHÖRIGHET

SMF kan, efter beslut på klubbmöte, söka medlemskap i, eller uträde ur, riksorganisation eller motsvarande organisation.

§ 3 FIRMA

SMF:s firma är Strängnäs Modellflygare med säte i Strängnäs, och tecknas av de ledamöter styrelsen beslutar.

§ 4 MEDLEMSKAP

Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar har rätt att efter ansökan ingå som medlem i SMF. Medlemskap kan upphöra genom att medlemmen begär detta.

Se även § 6 om utebliven medlemsavgift liksom § 10 om uteslutning.

§ 5 FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT

Varje medlem i föreningen äger rätt att inkomma med motion till årsmötet. Sådan motion skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast  den 7 januari. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 6 AVGIFTER

Medlem ska senast februari månads utgång utan anmodan betala den medlemsavgift som fastställts av årsmötet. Utebliven medlemsavgift likställs med begärt utträde ur föreningen.

§ 7 MÖTEN 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas som e-post till alla medlemmar senast 14 dagar före mötet. Årsmöteshandlingarma ska även finnas tillgängliga på medlemssidorna på föreningens officiella hemsida. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2  Fastställande av röstlängd för mötet.

3  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5  Fastställande av dagordning.

6  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

8  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Fastställande av medlemsavgifter.

11 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

12 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

13 Val av:

   a) ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

   b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

   c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.

   d) revisor jämte revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

   e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På såväl årsmöte som extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 8 STYRELSE

SMF:s styrelse sköter klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner samt fattade beslut. Styrelsen skall förutom ordförande bestå av det ytterligare antal ledamöter årsmötet beslutar. Styrelsen fördelar självständigt de olika ansvarsområdena inom sig.

Styrelsemöten skall protokollföras och protokollen skall utan dröjsmål finnas tillgängliga på medlems-sidorna på föreningens officiella hemsida.

Styrelsen skall utse en säkerhetschef, som är väl insatt i säkerhetsfrågor avseende modellflygning.

§ 9 EKONOMISK FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION

Verksamhetsåret skall vara kalenderår. Styrelsen förvaltar, med redovisningsskyldighet, SMF:s medel. Balans- och resultaträkning skall löpande hållas uppdaterade och finnas tillgängliga på medlemssidorna på föreningens officiella hemsida.

Räkenskaperna skall vara avslutade och tillställas revisor för revidering senast 15 januari. Revisor har att revidera räkenskaperna och före det möte då räkenskaperna skall behandlas, avge revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem skriftligen fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska skriftligen tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 11 UPPLÖSNING

För att beslut om SMF:s upplösning skall äga giltighet fordras atttill möte, där fråga om upplösning skall behandlas, skriftlig kallelse tillställes varje medlem senast två veckor före mötet, varvid i kallelsen särskilt skall ha angivits att sådan fråga skall förekomma. Vidare att inte 5 av klubbens medlemmar röstat emot en upplösning. Samt att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna beslutar om en upplösning. Vid upplösning av SMF beslutar klubbmötet om fördelning av eventuella tillgångar.

§ 12 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av ett klubbmöte där minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna beslutar om den eller vid två på varandra följande klubbmöten, som hålls med minst två veckors mellanrum. I kallelsen skall det särskilt angivits att sådan fråga skall förekomma.

Dessa stadgar är antagna vid klubbmöte för SMF den 2018-01-28 och ersätter tidigare stadgar från 2002-11-02.

 

Uppdaterad: 30 JAN 2018 12:50 Skribent: Magnus Bernroth

Postadress:
Strängnäs MF - Flygsport
Åke Carlsson, Fridhemsgatan 21 N
64540 Strängnäs

Besöksadress:
Storängens Modellflygfält
64592 Strängnäs

Kontakt:
Tel: 0707605223
E-post: strangnasmodellflyga...

Se all info